top of page

Blog Posts

İş Güvenliği Alanında Risk Algısı ve Risk Yönetimi

İş güvenliği, her türlü işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için alınan önlemleri içeren önemli bir konudur. Bu, işyerindeki potansiyel riskleri tanımak, bu riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak ve çalışanların güvende olmalarını sağlamak anlamına gelir. Bu yazıda, iş güvenliği alanındaki risk algısı ve risk yönetimi konularını ele alacağız.


İş Güvenliği Alanında Risk Algısı ve Risk Yönetimi, işyerlerinde sağlık ve güvenliği etkileyebilecek tehlikelerin önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması için yapılan sistematik bir süreçtir. Bu süreç, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, işletmenin verimlilik, kalite ve prestijini artırmak gibi amaçlara hizmet eder¹².


Risk Algısı Nedir!

Risk Algısı

Risk algısı, insanların bir riskin özellikleri ve ciddiyeti hakkında yaptıkları öznel yargılardır. Bireyin riskli durumlara tepkisini yönlendiren ve yüksek risk seviyesini kabul edilebilir bir risk seviyesine indirmek için proaktif eylemlerde bulunmasını sağlayan faktörlerden biridir.


Risk algıları genellikle bir kişiden diğerine farklılık gösterir. Çünkü her birey, her durumda ve her kişiye göre değişen farklı faktörlerden etkilenir.


 • Risk Nedir? İş güvenliği, çalışanların potansiyel tehlikeleri tanıması ve bu tehlikelere karşı dikkatli olmalarını gerektirir. Risk, olası zarar veya kayıp durumlarıdır.

 • Risk Algısının Önemi: Çalışanların riskleri tanıması ve fark etmesi iş güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Bu, tehlikelere dikkat çekmek ve iş yerinde daha dikkatli davranmayı teşvik etmek için önemlidir.

 • Eğitim ve Farkındalık: İşverenler, çalışanlarına iş güvenliği eğitimi vermelidir. Bu eğitim, çalışanların riskleri tanımalarına yardımcı olur ve risk algılarını artırır.


Risk Yönetimi Nedir?

Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirmesi: İş yerindeki riskleri belirlemek ve değerlendirmek, risk yönetimi sürecinin temel adımıdır. Bu, potansiyel tehlikelerin belirlenmesini ve önceliklendirilmesini içerir.

 • Risk Azaltma: Riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, güvenlik prosedürlerinin oluşturulması ve tehlikeli iş süreçlerinin değiştirilmesi gibi farklı şekillerde uygulanabilir.

 • Risk İletişi: İşverenler, çalışanlara riskler hakkında açık ve düzenli iletişimde bulunmalıdır. İşçilerin, potansiyel tehlikeler hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.

 • Acil Durum Planları: İş yerinde acil durumlar için planlar oluşturulmalı ve çalışanlara öğretilmelidir. Acil durumlar için hazır olmak, risk yönetiminin önemli bir parçasıdır.

 • Denetim ve İzleme: Risk yönetimi süreci, sürekli izleme ve denetim gerektirir. İşyerindeki değişikliklere ve yeni risklere karşı hazırlıklı olunmalıdır.


İş Güvenliği Alanında Risk Algısı ve Risk Yönetimi, aşağıdaki adımları içerir:

Risk Algısı ve Risk Yönetimi
 • Risk analizi: İşyerindeki tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi

 • Risk değerlendirmesi: Risklerin kabul edilebilir düzeyde olup olmadığının kararlaştırılması, riskleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için uygun önlemlerin seçilmesi

 • Risk kontrolü: Önlemlerin uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi, risk analizi ve değerlendirmesinin periyodik olarak gözden geçirilmesi


İş Güvenliği Alanında Risk Algısı ve Risk Yönetimi, işveren, işveren vekili, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve çalışanlar gibi işyerindeki tüm paydaşların katılımı ve işbirliği ile gerçekleştirilmelidir. Bu süreçte, yasal mevzuat, uluslararası standartlar, sektörel özellikler, işyerinin fiziki ve teknik durumu, çalışma ortamı ve koşulları, çalışanların fizyolojik ve psikolojik durumları gibi faktörler dikkate alınmalıdır.


İş Güvenliği Alanında Risk Algısı ve Risk Yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve sürdürülmesi için önemli bir araçtır. Bu süreç, işyerindeki riskleri görünür ve ölçülebilir hale getirerek, subjektifliği azaltır, karar verme mekanizmalarını destekler, belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri minimize eder¹². Böylece, işyerinde hem çalışanların hem de işletmenin performansı ve rekabet gücü artar.


İş güvenliği, iş yerindeki risklerin tanınması, yönetilmesi ve azaltılması için önemlidir. Risk algısı, çalışanların tehlikelere karşı dikkatli olmalarını teşvik ederken, risk yönetimi iş yerinde güvende kalmak için gerekli adımları atmamıza yardımcı olur. İşverenler ve çalışanlar, iş güvenliği konusunda işbirliği yapmalı ve risklere karşı etkili bir şekilde önlem almalıdır. Bu, iş yerinde güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunur ve iş kazalarının azaltılmasına yardımcı olur. İş güvenliği konusundaki risk algısı ve yönetimi, herkesin sağlığını ve güvenliğini korumak için birlikte çalıştığımızda başarılı olur.

Comments


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER

bottom of page