top of page

Blog Posts

Ölçü Trafoları: Akım ve Gerilim Trafoları

Ölçü (Enstrüman) trafoları, elektrik güç sistemlerinde yüksek gerilim ve akım sinyallerini ölçmek için kullanılan cihazlardır. Bu cihazlar, yüksek voltaj ve akım sinyallerini daha düşük ve daha yönetilebilir bir seviyeye düşürmek için kullanılır; ki bu da doğru ölçüm ve koruyucu rölelerin entegrasyonunu sağlar. Akım trafoları (AT'ler) ve gerilim trafoları (GT'ler), güç sistemlerinde kullanılan en yaygın ölçü trafosu türlerinden ikisidir.


Akım ve Gerilim Trafoları

AT'ler bir iletkende akan akımı ölçerken, GT'ler bir elektrik devresinin voltajını ölçer. Enstrüman trafolarının kullanımı, güç sistemlerinin güvenliğini, performansını ve güvenilirliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Burada sizlerle paylaştığımız bu makalede AT'lerin ve GT'lerin temel ilkelerini, yapılarını, nasıl çalıştıklarını ve güç sistemlerindeki uygulamalarını keşfedeceğiz. AT'ler ve GT'ler arasındaki farkları ve bunların elektrik güç sistemlerindeki ölçüm, koruma ve kontrol uygulamalarındaki önemini de tartışacağız.


Makale BaşlıklarıAkım trafoları (AT'ler), bir iletkende akan akımı ölçmek için kullanılan bir tür enstrüman trafosudur. Yüksek akım sinyallerini daha düşük, daha yönetilebilir bir seviyeye düşürmek için kullanılırlar, bu da yüksek akım kaynağına doğrudan bağlanmadan akımı ölçmeyi ve analiz etmeyi mümkün kılar.


AT'ler, güç sistemlerinde yüksek voltajlı elektrik hatlarından veya jeneratörler, trafolar ve anahtarlama cihazları gibi elektrikli ekipmanlardan akan akımı ölçmek için yaygın olarak kullanılır.


AT'ler, bir iletkenden geçen akımı doğru bir şekilde ölçmek ve aynı zamanda yüksek voltaj/akım devresi ile ölçüm cihazı arasında elektriksel izolasyon sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu bölümde, elektrik güç sistemlerinde AT'lerin yapımını, tasarımını, çalışma prensibini, tiplerini ve uygulamalarını inceleyeceğiz.


Akım trafoları (AT'ler) tipik olarak bir manyetik çekirdek ve bir iletken tel sargısı kullanılarak imal edilir. Manyetik çekirdek, ölçülen iletken boyunca akan akımın yarattığı manyetik akıyı kanalize etmek için kullanılan demir veya ferrit gibi bir ferromanyetik malzemeden yapılmıştır. İletken tel sargısı manyetik çekirdeğin etrafına sarılır ve ölçülecek akım iletken içinden geçirilir. Akım iletken boyunca akarken, iletken etrafında bir manyetik alan oluşturur ve bu da AT'nin iletken tel sargısında bir voltajı indükler. Sargıda indüklenen voltajın büyüklüğü, iletkenden geçen akımla orantılıdır.


AT sargısı genellikle çok sayıda ince tel dönüşünden oluşur, bu da AT'nin hassasiyetini ve ölçümlerin doğruluğunu artırır. Sargıdaki sarım sayısı ve manyetik çekirdeğin boyutu ve şekli, farklı akım seviyelerinin ölçülmesinde esneklik sağlayan farklı AT oranları sağlamak için değiştirilebilir. AT'nin sargısı ayrıca, güvenliği sağlamak ve ölçüm ekipmanının zarar görmesini önlemek için yüksek voltaj devresinden elektriksel olarak yalıtılacak şekilde tasarlanmıştır.


AT genellikle ölçülmekte olan iletkene cıvatalanacak veya kenetlenecek şekilde tasarlanır ve iletken, manyetik çekirdeğin merkezinden geçer. Bazı AT'ler, iletkeni devreden ayırmaya gerek kalmadan açılabilen ve bir iletkenin etrafına kenetlenebilen ayrık damarlarla tasarlanmıştır. AT'ler farklı frekans aralıkları için tasarlanabilir ve AT'yi belirli uygulamalar için optimize etmek üzere manyetik çekirdek farklı malzemelerden yapılabilir. Genel olarak, akım trafolarının yapısı ve tasarımı, güç sistemlerindeki akımı ölçmede doğrulukları ve performansları açısından kritik öneme sahiptir.


Bir akım trafosunun (AT) çalışma prensibi, elektromanyetik indüksiyon prensibine dayanmaktadır. AT, ölçülecek akımı taşıyan iletken olan bir birincil sargıdan ve ölçüm aletine veya kontrol cihazına bağlı bir ikincil sargıdan oluşur .AT'nin birincil sargısı, ölçülecek yüksek akımı taşıyan devreye seri olarak bağlanır.


Akım trafosunun birincil sargısından geçen yüksek akım, iletken çevresinde bir manyetik alan oluşturur. Manyetik alan, AT'nin ikincil sargısında, birincil sargıdan akan akımla orantılı bir voltajı indükler. Sekonder (ikincil) sargıda indüklenen gerilim daha sonra daha düşük bir gerilim seviyesinde çalışacak şekilde tasarlanmış ölçüm aletine veya kontrol cihazına bağlanır.


Primer (birincil) sargıdaki sarım sayısının sekonder (ikincil) sargıdaki sarım sayısına oranı AT'nin akım oranını belirler. Örneğin, 100:1 oranındaki bir CT, birincil sargıdaki yüksek akımı ikincil sargıdaki orijinal değerinin 1/100'üne düşürür.


AT'nin doğruluğu, ikincil sargıdaki sarım sayısı, kullanılan manyetik çekirdeğin türü ve ölçülen akımın frekansı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. AT, yüksek voltaj devresi ile ölçüm aleti veya kontrol cihazı arasında elektriksel izolasyon sağlamak, güvenliği sağlamak ve ölçüm ekipmanının hasar görmesini önlemek için tasarlanmıştır. Genel olarak, bir akım trafosunun çalışma prensibi, güç sistemlerindeki yüksek akımı ölçme performansı açısından kritik öneme sahiptir.


İki ana tip akım trafosu (AT) vardır:

 • Yara tipi AT'ler: Yara AT'lerinin bir birincil sargısı ve bir manyetik çekirdeğin etrafına sarılmış bir ikincil sargısı vardır. Genellikle güç sistemlerinde yüksek akımları ölçmek için kullanılırlar.

 • Çubuk tipi AT'ler: Çubuk tipi AT'ler, etrafına sarılmış ikincil bir sargı ile sağlam bir çekirdeğe sahiptir. Genellikle elektronik devrelerde olduğu gibi düşük akımları ölçmek için kullanılırlar.

Her iki AT tipi de doğruluklarına, frekans yanıtlarına ve yalıtım seviyelerine göre sınıflandırılabilir. Bazı yaygın AT türleri şunları içerir:

 • Yüksek doğruluklu AT'ler: Bu AT'ler, yüksek derecede hassasiyetle doğru akım ölçümleri sağlar. Genellikle ölçüm ve koruma uygulamaları için kullanılırlar.

 • Düşük doğruluklu AT'ler: Bu AT'ler daha az doğru akım ölçümleri sağlar ve kesinliğin kritik olmadığı uygulamalarda kullanılır.

 • Geniş bant AT'ler: Bu AT'ler yüksek frekans yanıtına sahiptir ve güç sistemlerinde yüksek frekanslı akımları ölçmek için kullanılır.

 • Yüksek yalıtımlı AT'ler: Bu AT'ler yüksek düzeyde elektrik yalıtımına sahiptir ve yüksek voltajlı sistemler gibi elektriksel yalıtımın kritik olduğu uygulamalarda kullanılır.

 • Minyatür AT'ler: Bu AT'ler küçüktür ve elektronik devreler gibi düşük akım uygulamalarında kullanılır.

Akım trafoları (AT'ler), güç sistemlerindeki yüksek akımları yüksek doğruluk derecesi ile ölçmek için kullanılır. Bir AT'nin doğruluğu, AT'nin devrede akan gerçek akımı ne kadar yakından ölçtüğünü ifade eder.


Ancak AT'ler, doğruluklarını etkileyebilecek çeşitli hatalara tabidir. AT'lerle ilişkili bazı yaygın hatalar şunları içerir:

 • Oran Hatası: Oran hatası, primer akımın sekonder akıma gerçek oranı ile AT'nin nominal oranı arasındaki farktır. Üretim sürecindeki değişikliklerden veya zaman içinde çekirdeğin manyetik özelliklerinde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanabilir.

 • Faz Açısı Hatası: Faz açısı hatası, birincil ve ikincil akımlar arasındaki faz açısı farkıdır. Sekonder sargının direnci ve reaktansından kaynaklanabilir.

 • Yük Hatası: Yük hatası, AT üzerindeki gerçek yük ile nominal yük arasındaki farktır. AT'ye bağlı ölçüm cihazının veya kontrol cihazının empedansındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

 • Doyma Hatası: Doyma hatası, AT çekirdeği yüksek akım aşırı yüklemesi nedeniyle doyduğunda ortaya çıkan hatadır.Doygunluk, AT'nin yanlış ölçümlere yol açabilecek şekilde beklenenden daha yüksek bir ikincil akım vermesine neden olabilir.

Bu hataları azaltmak için AT'ler belirli doğruluk sınıflarını karşılayacak şekilde tasarlanır ve üretilir. Doğruluk sınıfları 0,1 ila 5 arasındadır ve belirtilen koşullar altında izin verilen maksimum oranı ve faz açısı hatalarını temsil eder.


Genel olarak, AT'nin doğruluğu ve onunla ilişkili hatalar, güç sistemlerinin düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. AT'lerin düzenli bakımı ve test edilmesi, düzgün çalıştıklarından ve doğru ölçümler sağladıklarından emin olunmasına yardımcı olabilir.


Akım trafoları (AT'ler), elektrik güç sistemlerinde önemli bir bileşendir ve birkaç önemli uygulamaları vardır. Güç sistemlerinde AT'lerin bazı yaygın uygulamaları şunlardır:

 • Ölçüm: AT'ler genellikle bir binanın veya tesisin enerji tüketimini ölçmek gibi ölçüm uygulamaları için kullanılır. AT'ler, güç sisteminin birincil iletkenlerine bağlanır ve ikincil çıkış, devre boyunca akan akımı ölçen bir ölçüm cihazına bağlanır.

 • Koruma: AT'ler, güç sistemini aşırı yüklerden, kısa devrelerden ve diğer arızalardan koruyan koruyucu röle uygulamaları için de kullanılır. AT'ler, güç sistemindeki arızaları algılayan ve izole eden koruyucu rölelere bağlanır.

 • Kontrol: AT'ler, bir motorun hızını veya bir jeneratörün çıkışını kontrol etmek gibi kontrol uygulamaları için kullanılır. AT'ler devrede akan akımı ölçer ve çıkış sinyali, cihazın güç çıkışını kontrol etmek için kullanılır.

 • İzleme: AT'ler, bir güç sisteminin güç kalitesinin izlenmesi gibi izleme uygulamaları için de kullanılır. AT'ler sistemin akımını ve voltajını ölçer ve veriler, güç kalitesini analiz etmek ve herhangi bir anormalliği tespit etmek için kullanılır.

 • Test: AT'ler, yeni güç sistemi ekipmanını test etmek ve devreye almak için kullanılır. AT'ler ekipmandan geçen akımı ölçmek için kullanılır ve veriler ekipmanın doğru çalıştığını doğrulamak için kullanılır.

Genel olarak, AT'ler, elektrik güç sistemlerinin düzgün çalışmasında kritik bir rol oynar ve uygulamaları çeşitlidir ve önemlidir.


Potansiyel trafoları olarak da bilinen gerilim trafoları (GT'ler), elektrik güç sistemlerinde önemli bir bileşendir. Ölçme, koruma, kontrol ve izleme uygulamalarında kullanılmak üzere yüksek gerilimleri daha düşük, ölçülebilir seviyelere indirmek için kullanılırlar. GT'ler akım trafolarına (AT'ler) benzer, ancak akımı ölçmek yerine voltajı ölçerler.


GT'ler tipik olarak, doğru ölçümler ve aşırı gerilim koşullarına karşı koruma sağlamak için koruyucu röleler, sayaçlar ve kontrol ekipmanı gibi diğer elektrikli cihazlarla birlikte kullanılır. Değişen yük koşullarında bile giriş voltajıyla orantılı, oldukça doğru ve kararlı bir çıkış voltajı sağlamak üzere tasarlanmıştır.


GT'ler, tek fazlı ve üç fazlı tasarımlar, iç ve dış mekan modelleri ve çeşitli voltaj oranları dahil olmak üzere çeşitli tip ve konfigürasyonlarda mevcuttur. Yüksek gerilim iletim ve dağıtım sistemlerinde, ayrıca endüstriyel ve ticari uygulamalarda yaygın olarak kullanılırlar.


Genel olarak, gerilim trafoları, güvenli ve verimli çalışma için gerilim seviyelerinin doğru bir şekilde ölçülmesini ve kontrolünü sağlayan, güç sistemlerinde önemli bir bileşendir.


Gerilim trafoları (GT'ler), ölçüm, koruma, kontrol ve izleme uygulamalarında kullanım için yüksek gerilimleri daha düşük, ölçülebilir seviyelere düşürmek üzere tasarlanmıştır.VT'lerin yapısı ve tasarımı, amaçlanan uygulamaya bağlı olarak değişebilir, ancak genellikle aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

 • Çekirdek: Çekirdek, voltajı düşürmek için kullanılan manyetik devredir. Enerji kayıplarını azaltmak için tipik olarak lamine silikon çelikten yapılır ve son derece doğru ve kararlı bir çıkış voltajı sağlamak üzere tasarlanmıştır.

 • Sargılar: Primer sargı yüksek gerilim kaynağına, sekonder sargı ise çıkış terminallerine bağlanır. Birincil sargıdaki dönüş sayısı, tipik olarak ikincil sargıdaki dönüş sayısından çok daha düşüktür, bu da voltajın düşmesine izin verir.

 • Yalıtım: Yalıtım, primer (birincil) ve sekonder (ikincil) sargılar arasında ark oluşmasını ve bozulmayı önlemek için kullanılır. Yalıtım, epoksi, porselen veya yağ emdirilmiş kağıt gibi çeşitli malzemelerden yapılabilir.

 • Terminal Bloğu: Terminal bloğu, GT'yi koruyucu röleler, sayaçlar ve kontrol ekipmanı gibi diğer cihazlara bağlamak için kullanılır.

 • Muhafaza: Muhafaza, GT'yi nem, toz ve sıcaklık dalgalanmaları gibi çevresel faktörlerden korumak için kullanılır. Muhafaza, plastik, metal veya epoksi gibi çeşitli malzemelerden yapılabilir.

Genel olarak, GT'lerin yapısı ve tasarımı, performansları ve doğrulukları açısından kritik öneme sahiptir.Değişken yük koşullarında güvenilir çalışmayı sağlamak ve doğru ve kararlı çıkış voltajları sağlamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidirler.


Gerilim trafolarının (GT'ler) çalışma prensibi, Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasasına dayanmaktadır. Bir GT, esas olarak, yüksek voltajları daha düşük, ölçülebilir seviyelere düşürmek için kullanılan bir düşürücü transformatördür.


GT'nin birincil (primer) sargısına yüksek voltaj uygulandığında, sargının etrafında bir manyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan daha sonra ikincil (sekonder) sargıda, ikincil sargıdaki sarım sayısının birincil sargıdaki sarım sayısına oranıyla orantılı bir voltajı indükler.


GT'nin çıkış voltajı tipik olarak çok küçüktür ve trafoyu voltaj oranına bağlı olarak birkaç volttan birkaç yüz volta kadar değişir. Bununla birlikte, çıkış voltajı, değişen yük koşullarında bile oldukça doğru ve kararlıdır.


GT'ler tipik olarak, doğru ölçümler ve aşırı gerilim koşullarına karşı koruma sağlamak için koruyucu röleler, sayaçlar ve kontrol ekipmanı gibi diğer elektrikli cihazlarla birlikte kullanılır. Değişen yük koşullarında bile giriş voltajıyla orantılı, oldukça doğru ve kararlı bir çıkış voltajı sağlamak üzere tasarlanmıştır.


Genel olarak, GT'lerin çalışma prensibi, performansları ve doğrulukları için kritik öneme sahiptir. Değişken yük koşullarında güvenilir çalışmayı sağlamak ve doğru ve kararlı çıkış voltajları sağlamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidirler.


İki ana tip gerilim trafosu (GT) vardır:

 • Elektromanyetik GT'ler: Elektromanyetik GT'ler, voltajı birincil sargıdan ikincil sargıya aktarmak için lamine demirden yapılmış bir manyetik çekirdek kullanır. Tipik olarak 500 kV'a kadar voltaj ölçümleri için kullanılırlar ve yaygın olarak elektrik güç sistemlerinde kullanılırlar.

 • Kapasitif GT'ler: Kapasitif GT'ler, voltajı birincil devreden ikincil devreye aktarmak için kapasitif bir bölücü kullanır. Tipik olarak 800 kV'a kadar gerilim ölçümleri için ve genellikle yüksek gerilim iletim hatlarında kullanılırlar.

Her iki GT tipi de, giriş voltajıyla orantılı, oldukça doğru ve kararlı bir çıkış voltajı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kullanılan GT tipi, uygulamaya ve ölçülen voltaj seviyesine bağlıdır.


Gerilim trafoları (GT'ler), minimum hatayla son derece hassas gerilim ölçümleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bununla birlikte, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faktörler GT'lerin doğruluğunu etkileyebilir:

 • Gerilim Oranı Hataları: Trafonun gerçek gerilim oranı belirtilen orandan farklı olduğunda oluşur. Bu hata, çekirdeğin manyetik özelliklerindeki değişiklikler, sargı direnci ve üretim sürecindeki değişiklikler dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

 • Faz Hataları: Bu hata, çıkış voltajının faz açısının giriş voltajının faz açısından farklı olması durumunda oluşur. Bu hata, transformatörün sargı direnci ve endüktansı dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir.

 • Frekans Hataları: Trafonun çıkış gerilimi farklı frekanslarda giriş gerilimi ile orantılı olmadığında bu hata oluşur. Bu hata, çekirdeğin manyetik özelliklerindeki ve trafonun kapasitansındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

 • Yük Hataları: Bu hata, trafonun sekonder sargısına bağlı yükün çıkış gerilimini etkilemesi durumunda oluşur. Bu hata, transformatörün anma çıkışıyla eşleşen bir değere sahip bir yük direnci kullanılarak en aza indirilebilir.

Bu hataları en aza indirmek için GT'ler katı toleranslara göre tasarlanmalı ve üretilmeli ve doğru ölçümler sağlamak için düzenli olarak kalibre edilmelidir. Ek olarak, trafoların doğru montajı ve bakımı, performansları ve doğrulukları için kritik öneme sahiptir.


Gerilim trafoları (GT'ler), aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için elektrik güç sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır:

 • Voltaj Ölçümleri: GT'ler, güç sisteminin jeneratör, trafo ve dağıtım seviyeleri dahil olmak üzere çeşitli noktalardaki voltajını ölçmek için kullanılır. Voltaj ölçümleri, güç sisteminin kararlılığını ve güvenilirliğini sağlamak için kullanılır.

 • Koruma: GT'ler, güç sistemini aşırı gerilim, düşük gerilim ve faz dengesizlikleri gibi arızalardan korumak için kullanılan koruyucu rölelere gerilim sinyalleri sağlamak için kullanılır. Koruyucu röleler, güç sisteminin zarar görmesini önlemek için arızaları tespit etmek ve izole etmek için voltaj sinyallerini kullanır.

 • Kontrol: GT'ler, güç sisteminin voltajını düzenlemek için kullanılan kontrol sistemlerine voltaj sinyalleri sağlamak için kullanılır. Kontrol sistemleri, kararlı bir voltaj ve frekansı korumak için jeneratörlerin ve trafoların çıkışını ayarlamak için voltaj sinyallerini kullanır.

 • Ölçüm: GT'ler, müşteriler tarafından tüketilen enerji miktarını ölçmek için kullanılan ölçüm sistemlerine voltaj sinyalleri sağlamak için kullanılır. Ölçüm sistemleri, enerji tüketimini hesaplamak ve müşterileri buna göre faturalandırmak için voltaj sinyallerini kullanır.

Genel olarak, GT'ler, elektrik güç sistemlerinin işletilmesinde ve kontrolünde kritik bileşenlerdir. Güç sisteminin doğru ve güvenilir ölçümlerini ve korumasını sağlamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır.


Akım trafoları (AT'ler) ve gerilim trafoları (GT'ler), elektrik güç sistemlerinde kullanılan ölçü trafolarının her ikisidir, ancak farklı amaçlara hizmet ederler ve farklı özelliklere sahiptirler. AT'ler ve GT'ler arasındaki temel farklardan bazıları şunlardır:

 • Amaç: AT'ler bir güç sistemindeki akımı ölçmek için kullanılırken, GT'ler voltajı ölçmek için kullanılır.

 • Konstrüksiyon: AT'ler tipik olarak tek bir birincil sargıya ve bir veya daha fazla ikincil sargıya sahipken, GT'ler iki veya daha fazla birincil sargıya ve tek bir ikincil sargıya sahiptir.

 • Doğruluk: AT'ler tipik olarak %0,5 veya daha az tipik hatalarla GT'lerden daha yüksek bir doğruluğa sahiptir. Voltaj aralığına ve diğer faktörlere bağlı olarak GT'lerde %1 veya daha fazla hata vardır.

 • Yük: AT'ler yüksek yükleri kaldırabilir ve koruyucu röleler gibi düşük empedanslı yüklerle kullanılabilir. GT'ler daha düşük bir yüke sahiptir ve tipik olarak sayaçlar gibi yüksek empedanslı yüklerle kullanılır.

 • Boyut: AT'ler, özellikle yüksek akım uygulamaları için tipik olarak GT'lerden daha büyük ve daha ağırdır. GT'ler daha küçük ve daha hafiftir, ancak yine de voltaj ve akım gereksinimlerine uygun şekilde boyutlandırılmalıdır.

 • Kurulum: AT'ler akım taşıyan iletkenle seri olarak kurulmalı, GT'ler ise ölçülen gerilime paralel bağlanmalıdır.

 • Uygulamalar: AT'ler koruma, ölçüm ve kontrol uygulamaları için kullanılırken, GT'ler öncelikle ölçüm ve kontrol için kullanılır.

Genel olarak, AT'ler ve GT'lerin her ikisi de elektrik güç sistemlerinde kritik bileşenlerdir ve doğru ve güvenilir ölçümler ve koruma sağlamak için dikkatli bir şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımı yapılmalıdır. AT'ler ve GT'ler arasındaki seçim, güç sisteminin özel uygulamasına ve gereksinimlerine bağlıdır.


Akım trafolarının (AT'ler) ve gerilim trafolarının (GT'ler) yapısı ve tasarımı, farklı işlevleri ve gereksinimleri nedeniyle farklıdır.


Akım Trafolarının Yapısı ve Tasarımı:

 • AT'ler tipik olarak içi boş bir çekirdeğe ve çekirdeğin etrafına sarılmış bir ikincil sargıya sahip silindirik bir şekle sahiptir.

 • Birincil sargı, güç sistemindeki akım taşıyan iletken ile seri olarak bağlanır.

 • İkincil sargı, koruyucu röle, metre veya kontrol cihazı gibi bir ölçüm cihazına bağlanır.

 • İkincil sargıdaki sarım sayısı, birincil sargıdaki sarım sayısından çok daha fazladır, bu da akımın düşmesine ve voltajın artmasına neden olur.

 • AT'nin çekirdeği, girdap akımlarını azaltmak ve kayıpları en aza indirmek için tipik olarak lamine çelikten yapılır.

 • İkincil sargı tipik olarak kağıt, yağ veya plastik gibi yüksek dielektrik dayanımlı bir malzeme ile yalıtılır.

Gerilim Trafolarının Yapısı ve Tasarımı:

 • GT'ler tipik olarak katı bir çekirdeğe ve çekirdeğin etrafına sarılmış bir veya daha fazla birincil sargıya sahip kare veya dikdörtgen bir şekle sahiptir.

 • Primer sargı, ölçülen gerilime paralel olarak bağlanır.

 • Sekonder sargı, sayaç veya kontrol cihazı gibi bir ölçüm cihazına bağlanır.

 • Sekonder sargıdaki sarım sayısı, birincil sargıdaki sarım sayısından çok daha azdır, bu da gerilimin düşmesine ve akımın artmasına neden olur.

 • GT'nin çekirdeği, kayıpları azaltmak ve verimliliği artırmak için tipik olarak lamine çelikten yapılır.

 • İkincil sargı tipik olarak epoksi veya plastik gibi yüksek dielektrik dayanımlı bir malzeme ile yalıtılır.

Genel olarak, AT'ler ve GT'ler, farklı işlevleri ve gereksinimleri nedeniyle farklı tasarımlara ve yapılara sahiptir. AT'ler akımı ölçmek için tasarlanmıştır ve ikincil sargılı içi boş bir çekirdeğe sahipken, GT'ler voltajı ölçmek için tasarlanmıştır ve bir veya daha fazla birincil sargılı sağlam bir çekirdeğe sahiptir.


Akım Trafoları (AT'ler) ve Gerilim Trafoları (GT'ler) gibi enstrüman trafoları, elektrik enerjisi endüstrisinde çeşitli uygulamalar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Enstrüman trafolarının yaygın kullanımlarından bazıları şunlardır:

 • Koruma: Enstrüman trafoları, güç sistemi ekipmanının akım ve gerilim seviyelerini izleyen koruma rölelerine sinyal sağlamak için kullanılır. Anormal bir durum olması durumunda röleler, arızalı ekipmanı sistemden izole etmek için devre kesiciyi açma gibi koruyucu eylemleri başlatır.

 • Ölçüm: AT'ler ve GT'ler, enerji ölçümü ve faturalandırma amacıyla güç sistemlerindeki akım ve gerilim seviyelerini ölçmek için kullanılır. Enstrüman trafolarından gelen sinyaller, müşteriler tarafından tüketilen enerjiyi hesaplamak için kullanılır.

 • Kontrol: AT'ler, bir motorda akan akımı ölçmek ve buna göre motorun hızını ayarlamak için değişken frekanslı sürücüler (VFD'ler) gibi kontrol cihazlarında kullanılır. GT'ler, güç kaynağının voltaj seviyesini ölçmek ve VFD'nin çıkışını buna göre ayarlamak için kullanılır.

 • İzleme: AT'ler ve GT'ler, trafolar, jeneratörler ve iletim hatları gibi güç sistemi ekipmanlarının sağlığını ve performansını izlemek için kullanılır. Enstrüman trafolarından gelen sinyaller, durum izleme ve kestirimci bakım amaçları için kullanılır.

 • Test: AT'ler ve GT'ler test ve kalibrasyon amaçları için kullanılır. Koruma röleleri ve ölçüm ekipmanının test edilmesi ve devreye alınması için güç sistemlerindeki akım ve gerilim seviyelerini simüle etmek için kullanılırlar.


5| Sonuç

Sonuç olarak, ölçü yada enstrüman trafoları, özellikle akım trafoları ve gerilim trafoları, güç sistemlerinin temel bileşenleridir. Güç sistemlerinin güvenli ve güvenilir çalışması için kritik olan akım ve gerilim seviyelerinin doğru ölçümlerini sağlarlar. AT'ler ve GT'ler, güç sistemi ekipmanının korunması, ölçülmesi, kontrolü, izlenmesi ve test edilmesinde kullanılır. Enstrüman trafolarından alınan doğru ölçümler, koruyucu rölelerin doğru çalışmasını, faturalama doğruluğunu, ekipman kontrolünü, ekipman izlemeyi ve ekipman testini sağlamak için önemlidir. Bu nedenle, doğru, güvenilir ve spesifik uygulama için uygun olan ölçü trafolarını seçmek esastır.

179 views0 comments

Opmerkingen


 • Beyaz LinkedIn Simge
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Heyecan Simge

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER